به سادگی و با کوتاه ترین روش می توانید به وزن مواد مصرفی خود در کارهایتان دست پیدا کنید .

فقط کافیست که طول و عرض و ضخامت مواد به کار رفته کار خودتان را داشته باشید .

ضخامتمیلیمتر
عرضسانتی متر
طولسانتی متر