پیام های تان با دقت خوانده می شود و در کمتر از 8 ساعت به آن پاسخ داده می شود .